Dziekanat Katedry Elektrotechniki

Kierownik Dziekanatu

mgr Halina Warsiewicz

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 129
tel. (62) 76 79 682

Studia stacjonarne

inż. Izabela Starzonek

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 555

Studia niestacjonarne

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 10:00 – 14:00

Piątek (zjazdowy): 10:00 – 15:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 – 14:00

W oparciu o Zarządzenie Nr 0300.68.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 27 maja 2020 roku paragraf 8 prosimy o to aby:

– korzystać z drogi kontaktu mailowego lub telefonicznego,

– ograniczyć wizyty w Dziekanacie do niezbędnego minimum,

– umawiać się na wizyty w Dziekanacie telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę,

– podczas wizyty w Dziekanacie zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica) i dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki jednorazowe,

– wchodzić do Dziekanatu pojedynczo,

– czekając na wejście do Dziekanatu zachować odstęp 2 m od innych osób.

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

Druki do pobrania:

Oświadczenie-zdalne-zaliczenia-i-egzaminy

(oświadczenie należy pobrać, podpisać, zeskanować i wysłać do Dziekanatu)

Podanie do Dziekana

Podanie do Rektora

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

UWAGA studenci IV roku!

Do dnia 29.02.2020 r. w dziekanacie Wydziału Politechnicznego należy złożyć następujące dokumenty:

  • ewentualne karty uzupełnień,
  • egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie trwale złączony (wraz z oryginałem tematu (karty) pracy dyplomowej, oświadczeniem dyplomanta oraz z podpisaną płytą zawierającą pracę dyplomową studenta przyklejoną do środka okładki),
  • prośbę o wyznaczenie terminu obrony (druk dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce danego kierunku),
  • dowód wpłaty za dyplom,

 

Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może w wyjątkowym, uzasadnionym przypadku przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o:

  1. 3 miesiące od terminów określonych na studiach inżynierskich
  2. 2 miesiące od terminów określonych na studiach magisterskich

Studenci, którzy do 29.02.2020 r. nie złożą prac dyplomowych bądź podań zostaną skreśleni z listy studentów!!!